Kirjoitettu 26.3.2018

Maakuntavaaliehdokkaita

Liperin Perussuomalaisten ensimmäiset 5 maakuntavaaliehdokasta on nimetty. Pohjois-Karjalan Perussuomalaiset asettivat 24.3. pitämässään hallituksen kokouksessa ehdolle Liperistä Mikko Hartikaisen, Tiina Tikan, Susanna Karvinen-Kyllösen, Heidi Mustosen sekä Oili Vilénin. Lisää ehdokkaita hyväksytään 14.4.

Kirjoitettu 24.3.2018

Kevätkokous

Kevätkokous

8.4.2018 klo 16:00

Kirjoitettu 26.11.2017

Lehdistötiedote

Liperin Perussuomalaiset ry.

LEHDISTÖTIEDOTE

Julkaisuvapaa 25.11.2017

Liperin Perussuomalaiset valitsivat uudeksi puheenjohtajakseen loppuvuodelle sekä tulevalle kalenterivuodelle kaatamolaisen maatalousyrittäjä Mikko Hartikaisen. Valinta oli yksimielinen. Hallituksen muodostavat Jarmo Räty, Tiina Tikka, Susanna Karvinen-Kyllönen sekä varajäsenet Matti Taijala, Mika Blomster ja Heidi Mustonen.

Liperin paikallisyhdistys jatkaa määrätietoista poliittista työtään, jonka ohjenuorina ovat kansallinen etu ja sisäinen solidaarisuus. Pienituloisia, lapsiperheitä, eläkeläisiä, pienyrittäjiä sekä maaseudun väestöä tulee kohdella oikeudenmukaisesti yhteiskunnallisten resurssien jaossa niin valtakunnan tasolla kuin paikallisessa päätöksenteossakin. Turvallinen elinympäristö ja toimeentulon edellytykset tulee taata myös Liperin syrjäalueilla asuville.

 

Kirjoitettu 22.11.2017

Syyskokous

Liperin Perussuomalaisten sääntömääräinen syyskokous pidetään lauantaina 25.11. klo 15 Lipertekin alakerran neuvotteluhuoneessa, os. Tehtaantie 8 Ylämylly. Käsitellään sääntömääräiset asiat sekä puheenjohtajan valinta jäljellä olevalle kalenterivuodelle. Paikalla myös piirin pj. Marko Koskinen. Kahvitarjoilu. Tervetuloa jäsenet ja jäsenyydestä kiinnostuneet!

Kirjoitettu 27.3.2017

Kuntavaaliohjelma

Kuntavaaliohjelma, Liperin Perussuomalaiset ry

PERUSSUOMALAISESSA KUNNASSA KUULUU IHMISEN ÄÄNI!

  • Perusopetukseen tasapuolisuutta ja varhaisen puuttumisen malli.
  • Varhaiskasvatusta laadukkaasti ja taloudellisesti.
  • Matalan kynnyksen harrastustoimintaa.
  • Tilat ja palvelut sinne, missä käyttäjät – yläkoulu Ylämyllylle.
  • Poikkihallinnollisuutta ja kuntalaislähtöisyyttä päätöksentekoon.
  • Monipuolinen asumisen ja yrittämisen ympäristö.

 

”Perusopetukseen tasapuolisuutta ja varhaisen puuttumisen malli”

Liperin kunnan kyläkouluverkkoa on harvennettu menneellä valtuustokaudella ankarasti perussuomalaisten vastustuksesta huolimatta. Jäljelle jääneet kyläkoulut – Salokylä ja Mattisenlahti – tulee säilyttää ja taata näin oikeus samantasoiseen opetukseen ja samoihin lähipalveluihin kaikille 0 – 6-luokkalaisille. Esiopetus ja joustava alkuluokkatoiminta tulee järjestää kaikilla kouluilla, mikäli opetusryhmä on järkevän kokoinen, noin 10 oppilasta.

Perusopetusryhmien ihannekoko tulee olla nyt linjatun kaltainen, maksimissaan noin 24 oppilasta luokallaan. Erityisopetus- ja koulunkäynninohjaajaresurssit jakaantuvat nykyisellään epätasaisesti, ja tähän on puututtava. Koulunkäynninohjaajille ja erityisopetukseen on perustettava resurssikeskus, jonka kautta kysyntä ja tarjonta kohtaavat.

Liperin kunnan oppilaskohtaisissa laskennallisissa kustannuksissa on koulujen välillä yli tuhannen euron eroja, mitkä tulee tasata. Oppilailla pitää olla tasapuoliset oikeudet digitaalisten oppimisvälineiden, oppikirjojen ja tarvikkeiden käyttöön. Opetuksen tasa-arvoisuuteen kuuluu myös uuden opetussuunnitelman edellyttämän valinnaisainetarjonnan monipuolisuus kaikilla kouluilla. Tarvittaessa koulut voivat hyödyntää kumppanuussopimuksia tekemällä luotettavien kolmannen sektorin toimijoiden resursseja vapaavalintaisia kursseja toteuttaessaan. Tämä vahvistaisi paikallisia yhdistyksiä ja lisäisi eri-ikäisten ja eritaustaisten kuntalaisten yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä. Tämä jos mikä olisi tulevaisuuden kunnan osallisuutta parhaimmillaan.

Perusopetukseen tulee perustaa uutena toimintana akuuttiyksikkö/-luokat tarjoamaan apua sosiaalisemotionaalisista pulmista kärsiville oppilaille. Akuuttiyksikössä tukea voitaisiin tarjota mahdollisimman lähellä omaa kasvuympäristöä kustannustehokkaasti. Kunnan oma akuuttiluokkatoiminta olisi kevyempi versio sairaalakoululle, mutta hyvin koottuna samantyyppinen ja vaikuttava ratkaisu ongelmien ennaltaehkäisyyn ja oppilaiden tukemiseen kuin hyväksi havaittu perhekeskus sosiaalipuolen perhetyössä.

Tällä hetkellä opetustoiminnan resurssit kohdentuvat liiaksi yläkouluikäisiin mm. pienten luokkakokojen ja erityisopetusresurssin kohdentamisen vuoksi. Politiikkana on ollut se, että varhaiskasvatus säästää sen mitä perusopetus etenkin yläkoulun osalta ylittää. Tämä epätasapaino on perussuomalaisten mielestä korjattava!

Varhaiskasvatusta laadukkaasti ja taloudellisesti”

Liperin kunnassa tarjotaan laadukkaita ja kustannustehokkaita varhaiskasvatuspalveluita. Päivähoidon tuntiperusteinen järjestelmä on huippuunsa hiottu ja saavuttanut myös valtakunnallista huomiota. Se on perheiden taloudelle ja tarpeille optimaalinen, maksat vain käytöstä ja saat hyvitystä vapauttaessasi resursseja.

Perhepäivähoitajia on palkattava mahdollisuuksien mukaan lisää, sillä he tarjoavat kaikkein pienimmille hoidon tarvitsijoille rauhallisen, kodinomaisen kasvuympäristön. Päiväkotien sisarusryhmät pitää ehdottomasti säilyttää. Isompi sisarus samassa ryhmässä tuo turvaa pienemmälle ja on perheen käytännön järjestelyjen takia järkevämpää.

Työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun loma-aikojen suhteen tulee kiinnittää huomiota. Myös muilla kuin lähihoitajilla on oltava mahdollisuus olla kesävapailla niin halutessaan.

Matalan kynnyksen harrastustoimintaa”

Vapaa-aikapalveluita tulee tarjota mahdollisimman lähellä kuntalaista kohtuulliseen hintaan. Etenkin liikuntaryhmät kylillä on tärkeitä säilyttää. Kunnan ei tarvitse tuottaa kaikkia palveluita itse, vaan seurojen kanssa tehtävää yhteistyötä kannattaa kehittää kumppanuussopimusten kautta. Vapaa-aikatoimen tulee tuottaa yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa toimintaa nuorille etenkin loma-aikoina. Yhä useampi vanhempi ei voi lomailla yhtä aikaa lastensa kanssa, jolloin lapset tarvitsevat edullista matalan kynnyksen harrastetoimintaa.

Kesäaikainen nuorten työllistäminen on hyvää harjaantumista työelämään. Liperin kunnan tulee tukea entistä ponnekkaammin yrittäjiä kesätyöllistämisessä sekä työllistää itse nuoria mm. kesäkerhoihin ja maisemointitöihin. Haluamme turvata vanhuspalvelut sekä kehittää ikäihmisten viriketoimintaa.

”Tilat ja palvelut sinne, missä käyttäjät – yläkoulu Ylämyllylle”

Kunnan olemassaolon edellytys on se, että kuntalaiset haluavat käyttää kunnan omia palveluja. Toisin sanoen palveluiden on oltava tarpeeksi laadukkaasti terveissä tiloissa toteutettuja sekä tarpeeksi hyvin saavutettavissa, että niihin hakeudutaan. Esimerkiksi perusopetuksen oppilaista jo yli 100 lasta opiskelee muissa kuin kunnan omissa oppilaitoksissa, jolloin kunta on velvollinen maksamaan kotikuntakorvausta kompensaationa ”aiheettomasta” valtionavustuksesta.

Kuntalaisten palvelutarpeet tulee selvittää pitkällä tähtäimellä, eli visioiden jo ainakin 2030-luvulle asti. Vaikka kaikkea tulevaa emme varmaksi osaa sanoa, tulevaisuuteen voi varautua seurailemalla trendejä. Nopeasti väsätyt tilapäisratkaisut pakon edessä ovat ne kalleimmat vaihtoehdot. On kuitenkin ensisijaisen tärkeää, että kuntalaisten ja työntekijöiden toimintaympäristöt ovat ajanmukaiset ja terveet.

Liperin koulukeskuksen korjaamisen rinnalla on tutkittava vaihtoehtona uuden yläkoulun rakentamista Ylämyllylle. Samalla tulee varmistaa päivähoitotilojen riittävyys alueella. Nykyisellään n. 60-70 % yläkoulun oppilaista asuu Ylämylly-Honkalampi-Jyri -alueella. Koulun siirtyessä Ylämyllylle oppilaiden kuljetustarve vähenee ja kuljetuskustannukset pienenevät nykyisestä noin 800 000 eurosta merkittävästi. Kuljetukset on järjestettävä nykyistä joustavammin, jotta matka- ja odotusajat jäävät mahdollisimman lyhyiksi. Logistiikan sujuvoittamiseksi tulee selvittää mahdollisuus yhdistää esim. ateria- ja potilaskuljetukset koulukyyteihin.

Liperin koulukeskukseen sijoittuisi tässä tapauksessa päiväkotitiloja, esiopetus ja alakoulu. Jos tiloja jää ylimääräiseksi, niitä voidaan ottaa kunnan virastojen käyttöön. Uuden kunnantalon rakentaminen ei ole perusteltua. Kirkonkylä voidaan tällä ratkaisulla saada säilymään kunnan hallinnollisena keskuksena. Koulukeskuksen käyttöastetta tulee nostaa tarjoamalla tiloja iltaisin ja viikonloppuisin harrastusryhmien käyttöön.

Tyhjäksi jääneistä rakennuksista on päästävä eroon, joko myymällä tai saneeraamalla ne uuteen käyttöön. Käytöstä poistetut, korjauskelvottomat rakennukset on purettava.

”Poikkihallinnollisuutta ja kuntalaislähtöisyyttä päätöksentekoon”

Kunnan tulee toimia poikkihallinnollisesti. Kaikkien toimialueiden virkamiesten ja luottamushenkilöiden tulee tietää kulloinkin päätettävissä olevista asioista, jotta vältytään turhalta ja päällekkäiseltä työltä.

Kunnan tulee kehittää yhteistyötä myös kuntalaisten kanssa. Tiedonvälityksen tulee toimia molempiin suuntiin ja kuntalaisten osallistumista valmistelutyöhön tulee helpottaa.

”Monipuolinen asumisen ja yrittämisen ympäristö”

Maankäytössä tulee jatkossakin huomioida sekä asumisen että yritystoiminnan tarpeet, perinteistä maataloutta unohtamatta. Omakotiasumiselle on osoitettava tontteja joka puolelta kuntaa, niin taajamista kuin haja-asutusalueilta. Yritystoiminnan saamiseksi kuntaan on tehtävä yhteistyötä eri yrittäjätahojen, Lipertekin ja Josekin kanssa. Kunnan on päätöksissään ja tukitoimissaan huomioitava yritysten erilaiset tarpeet ja toiveet.

 

Kirjoitettu 7.11.2016

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila Ylämyllyllä!

Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila vierailee Ylämyllyn Shellillä lauantaina 12.11. klo 13:40-15:00.

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa tapaamaan ministeriä!

Kirjoitettu 25.8.2016

Neljä tuulivoimalaa Liperin Korpivaaraan – vastustimme!

Vastustimme neljän tuulivoimalan rakentamista Liperin Korpivaaraan!

Esitimme, ettei suunnittelutarveratkaisua myönnetä Tuulialfa Oy:lle. Syitä kielteiselle kannallemme on useita; Sosiaali- ja terveysministeriön suojaraja on kaksi kilometriä jo 2 MW:n voimalassa ja tässä tapauksessa on kyse 3-4MW:n voimalasta, joissa napakorkeus on yli 150 metriä. Voidaan olettaa, että tuulivoimaloiden rakentamisesta aiheutuu haittaa ja arvonalentumista alle kahden kilometrin säteellä oleviin kiinteistöihin. Kyseenomaisella alueella sijaitsee myös luonnonsuojelualue. Ei ole tarpeeksi puolueetonta ja objektiivista tutkittua tietoa siitä, etteikö tuulivoimalat aiheuttaisi ongelmia ympäristön asukkaille, luonnolle ja eläimistölle. Väistämättä rakentaminen vaikuttaa myös alueen houkuttelevuuteen vaikka tällä hetkellä alueelle ei olekaan suunniteltu muuta maankäyttöä.

Kirjoitettu 15.9.2015

Valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro 31.8.2015

Kunnanvaltuusto 31.8.2015

PS valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro

§ 27 Liperin Varolantie 3 tilojen ja Ylämyllyn hyvinvointikeskuksen-tilaohjelman hyväksyminen

Mielestämme 8.12.2014 valtuustopäätöksen jälkeen on tapahtunut paljon. Siun Sote näyttää kehittyvän myönteisesti, Ylämyllyn palvelutarpeet ovat kasvaneet edelleen perhe- ja varhaiskasvatuspalveluiden osalta ja virastotalon kunto on paljastunut entistäkin huonommaksi jne. Kustannusarviokin tilaohjelman osalta on noussut lähes kaksinkertaiseksi 1,9 miljoonasta 3,7 miljoonaan euroon.

Varolantien investointien osalta huolta aiheuttaa se, että valtionosuuksia leikataan valtion taholta etenkin poistoista, eikä mahdollisen Siun soten kuntayhtymä korvaa mitenkään tehtyjä investointeja. Haluaako mahdollinen kuntayhtymä myöskään vuokrata tiloja, jotka ovat sisäilmaltaan vähintäänkin kyseenalaisia.? Jo nyt osa sinne siirretystä henkilöstöstä oireilee ja on Varolantieltäkin väistötiloissa. Kyseenalaiset ovat myöskin vanhan terveyskeskuksen tilat väistötiloina remontin ajaksi.

Henkilöstölle on saatava kuitenkin terveet tilat. Kiinteistökantaa kunnallamme on jo olemassa. Pidemmän tähtäimen suunnittelu olisi paikallaan. Ylämyllyn osalta tiloille on varmasti käyttöä, mutta sielläkin olisi huomioitava tilojen muunneltavuus tarvittaessa esim. varhaiskasvatuspalveluille.

Kuntalaisille on tärkeää saada palvelut läheltä, mutta mikä on se hinta mikä ollaan valmiita maksamaan, kun palveluverkkokin on ehkä sote-alueen käsissä tulevaisuudessa? Sijoittaminen tehokkaaseen palvelurakenteeseen on tärkeämpää kuin sijoittaminen seiniin.

Saamissamme aineistoissa on ristiriitaa. Liitteen 6. mukaan sisäilmaremonttiin on varattu 926 000 e, kun liitteen 3. tekstiosassa on maininta, että on varattava lisää kunnostusmäärärahaa sisäilmaremonttiin. Onko sisäilmaremontti jo tässä 926 000 eurossa vai tuleeko kuluja vielä lisää?

Periaatteessa suhtaudumme myönteisesti Ylämyllyn tilojen lisärakentamiseen, mutta kokonaisvaltaista lisäselvittelyä varten esitämme asian pöydälle jättämistä lisävalmisteluja varten.

 

Liperin PS-valtuustoryhmä

Kirjoitettu 20.5.2015

Kevätkokouksen 7.5.2015 julkilausuma

Liperin Perussuomalaiset eivät tule kannattamaan lisäseinien rakentamista tai siirtotilojen hankkimista Liperin koulukeskukseen vaan olemassa olevat tilat on hyödynnettävä. Lisäseinien rakentamisen sijaan on panostettava uudenlaisten monimuotoisten oppimisympäristöjen kehittämiseen ja uudenlaisen tekniikan hyödyntämiseen opettamisessa. Oppilasmäärä ei ole oleellisesti muuttunut eikä Penttilän tilat ole edelleenkään täysin käytössä.
Mielestämme tulevassa SOTE-ratkaisussa on tärkeintä, että palvelut pysyvät lähellä kuntalaisia.

Liperissä 7.5.2015
Liperin Perussuomalaiset ry

Kirjoitettu 10.12.2014

Syyskokous

Liperin Perussuomalaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous

lauantaina 13.12.2014 klo 15:00

 

Käsämän erämiesten majalla (Takaharjuntie 8, 83430 Käsämä).

Käsittelyssä sääntömääräiset asiat. Koollekutsujana hallitus. Kahvitarjoilu, tervetuloa!

Kirjoitettu 17.10.2014

Liperin Perussuomalaisten Seurakuntavaaliehdokkaat

V. 2014 seurakuntavaaleissa Liperin Perussuomalaisten ehdokkaat ovat:

Marja-Leena Gröhn

Jyrki Kähkönen

Sonja Ollila

Taina Wikström

”Seurakunnan palveluiden turvaaminen koko kunnan alueella lähelle kuntalaisten arkea.”
”Ennaltaehkäisevä työ lapsiperheiden arjen tueksi.”

Srk vaalimainos

Kirjoitettu 17.10.2014

Piirin syyskokouksen valinnat

Perussuomalaisten Pohjois-Karjalan piirin syyskokouksessa 6.9.2014 valittiin puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Osmo Kokko Joensuusta sekä eduskuntavaaliehdokkaiksi Jussi Wihonen Joensuusta ja Esko Saastamoinen Lieksasta.

Aiemmin valitut ehdokkaat ovat: Kari Kulmala, Marja-Leena Gröhn ja Sanna Antikainen sekä kansanedustaja Osmo Kokko.

Yleinen kokous antoi valtuutuksen piirin hallitukselle mahdollisen seitsemännen eduskuntavaaliehdokkaan valintaan, mikäli lokakuun väestölaskennassa lisäpaikka Pohjois-Karjalaan saadaan.

Piirihallituksen jäsenmäärää kasvatettiin neljällä jäsenellä.

Lisätietoja:
Osmo Kokko
0400 375472

Kirjoitettu 9.6.2014

Eduskuntavaaliehdokkaiden jäsenvaali 9.-22.6.2014.

Perussuomalaisten eduskuntavaaliehdokkaiden jäsenvaali alkaa 9.6.2014.

Liperin Perussuomalaiset ovat asettaneet ehdolle Marja-Leena Gröhnin (vs. päiväkodin johtaja, kunnanhallituksen pj.) Kaikille puolueen jäsenille tulee kotiin äänestyslappu ohjeineen.  Käyttäkää äänioikeuttanne!

Kirjoitettu 9.6.2014

Valtuustoaloite 26.5.2014

Lähihoitajan palkkaaminen perheiden kotipalvelutyöhön

Valtuusto on linjannut kuntastrategiassaan tavoitteekseen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin
edistämisen ja lapsiperheiden arjen turvaamisen sekä toimenpiteeksi perhetyön ja lapsiperheille annettavan
kotipalvelun kehittämisen. Edellisessä valtuustossa sosiaali- ja terveysjohtaja totesi, ettei resursseja
kotipalveluun ole. Tiedämme ettei tekeviä käsipareja, eli kotipalvelua perheille, ole riittävästi. Olemassa olevaa
perhetyötä on tarvittu erityisesti vanhempien jaksamisongelmien vuoksi. Huomion arvoista on, että tätä
perhepalvelua ovat päässeet käyttämään vain soten-asiakkuuden omaavat perheet. Lastensuojeluilmoitusten
määrä on noussut alkuvuodesta neljänneksellä 59:stä 75:een, ja mikä ikävintä ne ovat koskeneet pienten lasten
pahoinpitelyepäilyjä.

Erikoissairaanhoidon osalta aikuisten, lasten ja nuorten psykiatrian osalta määrärahoista on käytetty
ensimmäisen neljänneksen aikana jo puolet. Tämä jos mikä osoittaa, että perheet voivat huonosti eikä
kunnallamme ole varaa tähän taloudellisesti eikä inhimilliseltäkään kannalta. Voimavaroja on suunnattava
ennaltaehkäisyyn. Sairaalakoulupäivän tai psykiatrian hoitojakson hinnalla saamme maksettua äkkiä
lähihoitajan vuosipalkan. Lisäksi lähihoitajan avuksi voisi ajatella soveltuvien henkilöiden työllistämistä työpajan
kautta, jolloin työllistämisen sakkomaksuja saataisiin pienennettyä ja pidettyä kuntalaiset kiinni työlämässä.
Huolestuttavalle kehitykselle emme voi ummistaa silmiä vaan meidän täytyy kantaa vastuumme. Meidän on
toimittava viipymättä ettei tilanne pahene.

Esitämme lähihoitajan palkkaamista perheiden kotipalvelutyöhön määräajaksi 1.7.-31.12.2014 (syynä
määräaikaisuudelle perhetyön organisaation kehittäminen) ensisijaisesti oman olemassa olevan henkilöstön
keskuudesta.

Liperin Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Kirjoitettu 9.6.2014

Valtuustoaloite 28.4.2014

Kokeilu koulujen ja palvelutalojen ylijäämäruoan myynnistä kuntalaisille  tai lahjoittamisesta vapaaehtoistyöhön ja vähävaraisten auttamiseen

Kulutetusta ruoasta haaskataan Suomessa noin 10-15 % (n. 330-460 milj. kiloa/vuosi) vuodessa. Todella merkittävä osa myös julkisenkin ruokailun syömäkelpoisista tähteistä päätyy jätteeksi. Samaan aikaan yhä kasvavalla joukolla kuntalaisia ei ole mahdollista syödä monipuolisesti ruoan kalleuden ja elämäntilanteen vuoksi. Tämä on sekä ekologisesti että taloudellisesti kestämätöntä.

Vaajakummun koulussa (Jyväskylän kaupungin ja Sitran Kohti resurssiviisautta –hanke) on myyty ylijäämäruokaa 1–1,5 euron hinnalla lähialueen asukkaille. Kokemukset kokeilusta ovat olleet hyviä. Samalla, kun ruokahävikki on vähentynyt, ovat kuntalaiset saaneet mahdollisuuden edulliseen ja terveelliseen ruokailuun. Ruokailua ovat käyttäneet mm. lapsiperheet ja vanhukset, jotka eivät kertomansa mukaan välttämättä poistuisi muutoin kotoaan lainkaan. Ekologisuuden ja taloudellisuuden lisäksi ko. toiminta monipuolistaa myös kunnan sosiaalityötä ja parantaa kuntalaisten fyysisen hyvinvoinnin lisäksi myös henkistä hyvinvointia.

Ylijäämäruuan myynti ulkopuolisille omakustannushintaan ei vaadi mitään erikoislupaa, se on tavanomaista elintarvikkeiden tarjoilua. Hiljattain uudistetun ohjeistuksen myötä myös ylijäämäruoan lahjoittaminen ruoka-avuksi on entistä helpompaa (Elintarviketurvallisuusvirasto Evira).

Edellä olevan perusteella me allekirjoittaneet esitämme, että Liperissä kokeillaan koulujen ja palvelutalojen syömäkelpoisen ruuan lahjoittamista ja/tai myyntiä. Kokeilun onnistuessa sen käyttöä pyritään laajentamaan.

Liperin Perussuomalaisten valtuustoryhmä

Kirjoitettu 19.5.2014

Valtuustoryhmän puheet 11.11.2013

VALTUUSTORYHMÄN PUHEET 11.11.2013

 

Pykälä 92

Liperin kunnan ennakkotilinpäätös näyttää odotettua paremmalta.Alijäämää näyttää olevan tulossa, mutta 3,6 m€ vähemmän kuin osasimme odottaa. Toimenpiteet talouden tervehdyttämiseksi ovat olleet oikeansuuntaisia, vaikka ei vielä voida huokaista helpotuksesta. Perussuomalaisten mielestä leikkausten on kohdistuttava nyt ja tulevaisuudessa kaikkiin hallintokuntiin, eikä pelkästään sivistykseen tai soten vanhuspalveluihin. Emme halua säästää loputtomiin tulevaisuuden toivoistamme tai ruokkia vanhuksiamme ruokinta-automaattien turvin. Hallintokuntien välinen keinottelu mm. koulujen lakkautusten yhteydessä siirtämällä kiinteistömenoja sivistykseltä tekniselle puolelle on lyhytnäköistä itsensä huijaamista. Tyhjillään olevat neljä koulukiinteistöä on saatava pois käsistämme. Lisäksi hallintokuntien sisäinen henkilöstökuluista säästäminen lisäämällä ostopalveluja ei ole todellista säästämistä. Sivistyspuolen ylityksiä aiheuttaneista virheistä on otettava opiksi. Tarkoituksen- mukaisia toimenpiteitä onkin suunnitelmissa mm. hallintosääntömuutos sekä koulukohtainen ja suoriteperusteinen budjetointi. Terveyspuolen menoja on tarkasteltava kriittisesti ja toiminnan on oltava taloudellista ja tehokasta. Siinä meillä on nyt todellinen näytön paikka toiminnan siirtyessä Okulilta omaksi toiminnaksi. Voin vain loppuun todeta, että vaikeudet on tehty voitettaviksi ja haasteet vastaanotettaviksi. Toivottavasti selviämme niistä.

 

Pykälä 93

Veroprosentin nostaminen on helpoin ja vaarallisin tie kuntatalouden kehittämiseksi. Pahimmillaan se tappaa ihmisten silmissä kuntamme houkuttelevuuden asuinalueena tai yrityksen kotikuntana. Jo nyt meidän veroprosenttimme on kohtuullisen korkea ja sitä ollaan nostamassa yhdellä prosentilla, jolloin pääsisimme maakunnan kärkijoukkoon. Perussuomalaisten mielestä sen sijaan, että säästämme itsemme hengiltä on harrastettava kestävän kehityksen ajattelua. On panostettava elinkeinopolitiikan vahvistamiseen mm. tukien paikallista tuotantoa ja lisäämällä elinkeinon harjoittajien määrää. On parempi lisätä tuloja terveellä tavalla kuin tyytyä vain karsimaan menoja tai nostamaan veroprosenttia ilman rakenteellisia toimenpiteitä. Elinkeinopolitiikan parantamisen lisäksi valtuuston tekemä toivomusponsi puolen miljoonan euron säästöjen saamiseksi henkilöstömenoista on toteutettava käytännössä. Tämän lisäksi virka- ja esimiesten on työskenneltävä entistäkin tuloksekkaammin. Perussuomalaisten ajatuksena on ollut pitää Liperi ensisijaisesti itsenäisenä, mutta ei hinnalla millä hyvänsä. Vuodenvaihteessa olemme todellisen pohdinnan edessä.

 

 

Piritta Kärki

Valtuustoryhmän puheenjohtaja

Kirjoitettu 19.5.2014

Valtuustoryhmän puhe ja esitys 20.12.2013

VALTUUSTORYHMÄN PUHE JA ESITYS 20.12.2013

 

PUHE

Arvoisa puheenjohtajisto ja hyvät valtuutetut Talousarviopuheeni ei ole pitkä. Tilanne alkaa jo mennä niin haasteelliseksi, että vetää lähes sanattomaksi puheliaammankin ihmisen. Haasteet jo valtionhallinnon puolelta ovat talousarviota valmistellessa suuret: Sote-uudistus on kesken, kuntaliitoksia yritetään ajaa puolipakolla läpi, taloussuhdanne on huono ja kuntien velvoitteita pyritään purkamaan vähintäänkin arvaamattomin seurauksin. Omassa kunnassamme päänvaivaa aiheuttavat esimerkiksi terveyskeskuksen sisäilmaongelmat, uuden terveyskeskuksen rakentaminen, kouluverkkoratkaisut sekä Okulin purkaantuminen.

Jotain positiivistakin on mainittava. Tahtotila tuntuu kuitenkin olevan yhteinen; talouden tervehdyttäminen. Kuntalaiset ovat antaneet meille vastuullisen ja vaativan tehtävän hoidettavaksi. Jokainen puolue pyrkii valitsemaan varmasti oman ohjelman ja arvoperustansa kannalta pienimmän pahan. Näin olemme myös omassa ryhmässämme pyrkineet toimimaan. Aina ratkaisut ovat epämieluisia osalle kuntalaisista. Hyviä vaihtoehtoja ei ole, eikä juustohöylä enää riitä. Kuten kunnanhallituksen puheenjohtajakin on niin usein vuoden mittaan todennut: ” Nyt on tehtävä rohkeita ratkaisuja!”

 

ESITYS

Esitän yhden yläkoulun mallia, jossa kaikki kyläkoulut jatkavat, seuraavin edellytyksin:

– Kyläkoulujen henkilöstö pyritään muodostamaan siten, että he pystyvät opettamaan mahdollisimman pitkälti ilman tuntiopettajia.

– Malliin lisätään myös selvitykset nuorisotilojen mahdollisista siirroista kouluille ja Ylämyllyn kirjaston siirrosta monitoimitalolle.

– Lisäksi ryhmäkokoja tarkastellaan siten, että yläkoululla ryhmäkoko on vähintään 20. (Tarkennus; poislukien pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden luokat)

– Viinijärven päiväkoti ja esiopetus siirretään koulun tiloihin.

– Myös kuljetuskustannuksia pyritään vähentämään koulujen alkamisajankohtaa tarkastelemalla.

– Kouluille taataan opetus- ja oppimisrauha loppu valtuustokaudelle.

– Sivistyslautakunta selvittää kevään kuluessa yhdessä virkamiesten kanssa mahdollsimman järkevät tilaratkaisut Liperin koulun osalta ilman lisärakentamista, sisältäen Penttilän tilojen hyödyntämisen opetuksessa.

 

 

Piritta Kärki

Valtuustoryhmän puheenjohtaja